• Không phần cứng, không phần mềm
 • Không gây trễ, không thất thoát
 • Không xâm phạm
 • Chính xác đến 99.9%
 • Tiết kiệm đến hơn 80% băng thông
 • Diệt virus email, phòng chống SPAM
 • Phòng chống email lừa đảo
 • Cam kết chất lượng
 • Không phần cứng, không phần mềm
 • Không gây trễ, không thất thóat
 • Không xâm phạm, chính xác đến 99.9%
 • Tiết kiệm đến hơn 80% băng thông
 • Diệt virus email, phòng chống SPAM, ZOMBIE
 • Phòng chống email lừa đảo
 • Cam kết chất lượng
 • Không phần cứng, không phần mềm
 • Không gây trễ, không thất thóat
 • Không xâm phạm, chính xác đến 99.9%
 • Tiết kiệm đến hơn 80% băng thông
 • Diệt virus email, phòng chống SPAM, ZOMBIE
 • MX Backup, phòng chống email lừa đảo
 • Cam kết chất lượng

SAFE@HOSTED là giải pháp toàn diện đảm bảo an ninh cho hệ thống email của doanh nghiệp ở mức cao nhất.

SAFE@DEDICATED là giải pháp toàn diện đảm bảo an ninh cho hệ thống email của doanh nghiệp ở mức chuyên gia.

SAFE@COMPLEX là nhóm giải pháp toàn diện đảm bảo an ninh cho hệ thống email của doanh nghiệp ở mức cao nhất. Nó là sự kết hợp giữa SAFE@DEDICATEDSAFE@HOSTED.